You can write your note for Kuruvilla Pandikattu SJ here